[personal profile] stepom
11080417_345549995637608_2809656134076506713_o.jpg
повний розмір

Це реконструкція археологічної знахідки: хата русина із Середнього Подніпров'я, із частини осердя Київської Руси - Переяславської землі (всього 3: Пер-ка, Київська, Чернігівська - початкова Русь) з Переяславського скансену.

В таких хатках жили наші предки тисячу років назад. Як бачимо - вона білена. Вона так само білена і так само під стріхою, як і ті хати, які старші пам'ятають як хати своїх сільських бабусь.
Або ті, що можна побачити на старих фото чи картинах Петра Левченка чи Миколи Пимоненка. От тільки вона дуже маленька, бо це хата бідняка - всеньке його життя проходило, в основному, перед хатою:), а хата слугувала ночівлею і укриттям від негоди.

Але я до білення, власне. Тисячу років ми білили свої хати по весні: це практично - від свяких там жучків, і естетично.
Зараз вже немає тих глиняних хат, але інстинкт щось білити живе десь, мабуть, в генах - тому наші комунальні служби білять бордюри:)
І цей звичай зворушливий - в ньому нічого матеріального - бо ніякий захист бетонним бровкам не потрібний, в ньому чиста естетика і привіт предкам: весна, все відроджується, світ повниться кольорами: блакитним, зеленим, жовтим і білим.


Лариса Вакульницька
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

stepom

2017

S M T W T F S
Page generated 23/9/17 12:51

Expand Cut Tags

No cut tags